Πολιτική απορρήτου & Cookies

Με αυτήν την πολιτική απορρήτου σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι η προστασία αυτών των δεδομένων είναι σημαντική για εσάς και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG).

1. Ποιος ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων και ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Η Anteprima Brands International Ltd. διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο ("Ιστότοπος").
Στοιχεία επικοινωνίας:
Anteprima Brands International Ltd.
1, Ferris Building
St.Lukes Street, Guardamangia,
PTA1020, Pieta
Μάλτα
Τηλέφωνο: +35620106811
Email: nuvita@nuvitababy.com

2. Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR και του Federal Data Protection Act (BDSG) για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1 Για την εκπλήρωση συμβατικών και προσυμβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, γράμμα β), του GDPR)

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 4, αριθμός 2 του GDPR) γίνεται για την παροχή αυτού του ιστότοπου και την προώθηση προϊόντων, ιδιαίτερα για την ανταπόκριση σε ερωτήσεις σχετικές με τις εμπορικές μας σχέσεις και για όλες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη διαχείριση της εταιρείας.

Η Anteprima Brands International Ltd. επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την εγγραφή, για σκοπούς αγοράς. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση (τιμολόγιο και, εάν ισχύει, διαφορετική διεύθυνση απ.


2.4 Για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (Άρθρο 6 (1) παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο (c) GDPR)

Επιπλέον, υπόκειται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις (όπως ο νόμος για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης χρημάτων, φορολογικοί νόμοι), οι οποίες απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων.

3. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Εντός της αντίστοιχης εταιρείας ελέγχου, τα τμήματα που χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Επιπλέον, μεταφέρουμε τα δεδομένα σας στους ρητά καθορισμένους παραλήπτες στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Επίσης, τα μεταφέρουμε στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών αν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικής σχέσης με τον χρήστη ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, GDPR) ή για την εκπόνηση δικαιολογημένων συμφερόντων (άρθρο 6 (1) παράγραφος 1, εδάφιο f GDPR):

 • Παρόχοι υπηρεσιών IT, ιδίως λογισμικό ως υπηρεσία, φιλοξενία, αποθήκευση και παροχείς υπηρεσιών cloud computing,
 • Παρόχοι υπηρεσιών logistics,
 • Παρόχοι υπηρεσιών email marketing και παροχείς υπηρεσιών πελατών,
 • Παρόχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, ιδίως παροχείς υπηρεσιών συ

5. Τα δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτες χώρες ή διεθνή οργανισμούς;

Η Anteprima Brands International Ltd. δεν μεταφέρει η ίδια δεδομένα σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - ΕΟΧ). Ωστόσο, ορισμένοι από τους παραλήπτες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, όπως αναφέρεται παρακάτω, βάσει τυπικών συμβατικών όρων προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διαθέσιμα στο https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF) ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων.

6. Ιστότοπος: Αρχεία καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο περιηγητής που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται μέχρι την αυτόματη διαγραφή: διεύθυνση IP του υπολογιστή που κάνει το αίτημα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, όνομα και URL του ανακτημένου αρχείου, ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται η πρόσβαση ("URL αναφοράς"), εάν εφαρμόζεται, ο χρησιμοποιούμενος μηχανισμός αναζήτησης, ο περιηγητής που χρησιμοποιείται, και, εάν εφαρμόζεται, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και το όνομα του παροχέα πρόσβασης.

Η νομική βάση για αυτού του τύπου επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, φράση 1, σημείο f του GDPR. Τα νόμιμα συμφέροντα που εξυπηρετούμε είναι ειδικά:

 • Διασφάλιση της σταθερής σύνδεσης του ιστότοπου,
 • Εξασφάλιση της άνετης χρήσης του ιστότοπου μας,
 • Τιμολόγηση,
 • Στατιστική αξιολόγηση με ψευδώνυμο για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου μας και την παροχή ποιότητας και εύρους,
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος,
 • Για περαιτέρω διοικητικούς σκοπούς.

7. Marketing

7.1 Ενημερωτικό δελτίο

Εφόσον ο χρήστης έχει δώσει ρητή συγκατάθεση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 φράση 1 (α) του GDPR, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας για να σας ενημερώνουμε με το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email, για τις προσφορές και τις ειδικές προωθήσεις μας. Η συγκατάθεσή σας θα καταγραφεί.

Για την λήψη του ενημερωτικού δελτίου, αρκεί η δήλωση μιας διεύθυνσης email.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι δυνατή οποτεδήποτε, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου στο τέλος κάθε email. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να στείλετε την ανάκλησή σας μέσω email στη διεύθυνση nuvita@nuvitababy.com οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση email σας θα διαγραφεί από τη λίστα διανομής μας και θα προστεθεί στη μαύρη μας λίστα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα έχει ισχύ μόνο για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τις ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Παρακολούθηση του ενημερωτικού δελτίου

Σημειώστε ότι αξιολογούμε τη συμπεριφορά των παραληπτών των email μας χρησιμοποιώντας στατιστικές με ψευδώνυμα. Για το σκοπό αυτό, τα email περιέχουν τα λεγόμενα web beacon ή pixel παρακολούθησης και συνδέσμους, κάθε ένας από τους οποίους συσχετίζεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Έτσι, καταγράφουμε το χρόνο ανοίγματος και προώθησης του email, καθώς και τα κλικ στους συνδέσμους που περιέχει, τη διεύθυνση IP (για τον καθορισμό της χώρας ανάκτησης) και το πρόγραμμα email που χρησιμοποιείται. Αυτά τα δεδομένα δε συσχετίζονται με τη διεύθυνση email σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα, επομένως μια άμεση προσωπική σύνδεση είναι αποκλεισμένη για εμάς. Η αξιολόγηση βασίζεται σε συγκεντρωμένα στατιστικά δεδομένα χρήσης (ποσοστό παράδοσης, ποσοστό ανοίγματος, ποσοστό κλικ, αριθμός ανακατευθύνσεων, αριθμός κλικ στους συνδέσμους που περιέχονται στο email, προγράμματα email που χρησιμοποιούνται, ανοίγματα και κλικ ανά ώρα και ημερομηνία, χώρα ανάκτησης). Μόνο σε περιπτώσεις ακυρώσεων ή ανεπιτυχών παραδόσεων θα λάβουμε επιπλέον πληροφορίες για το όνομα και τη διεύθυνση email. Αυτό είναι (επίσης) στο δικό σας συμφέρον, ώστε να μπορούμε να σας διαγράψουμε άμεσα από τη λίστα διανομής email μας ή να διορθώσουμε το πρόβλημα παράδοσης. Η χρήση ψευδώνυμου στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης εξυπηρετεί στο να ελέγξουμε την επιτυχία του email μας μάρκετινγκ και να το βελτιώσουμε συνεχώς. Για τους σκοπούς αυτούς, έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 (f) του GDPR.

7.2 Υφιστάμενη πελατειακή διαφήμιση

Εφόσον έχετε ήδη παραγγείλει τα προϊόντα μας με πληρωμή, θα σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή μέσω email σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς, εκτός εάν έχετε εκφράσει ρητά την αντίθεσή σας σε αυτή την άδεια.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 (f) του GDPR. Έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον στον άμεσο μάρκετινγκ (κεφάλαιο 47 του GDPR).

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης email σας για προωθητικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου στο τέλος κάθε email ή μέσω email στη διεύθυνση nuvita@nuvitababy.com.

8. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που συλλέγουν τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δημιουργούνται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον περιηγητή Internet όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα στον σκληρό δίσκο. Ανάλογα με το cookie, συλλέγονται διάφορα δεδομένα.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τεχνικά απαραίτητα cookies, λειτουργικά cookies, cookies ανάλυσης ιστοσελίδων και cookies παρακολούθησης για διαφημιστικούς σκοπούς.

Εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε τη χρήση cookies, μπορείτε συνήθως να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Μπορείτε να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies στον περιηγητή,
 • Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies (τρίτων) στις ρυθμίσεις του περιηγητή,
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το Ghostery (https://www.ghostery.com/de/) που αποκλείει τα εργαλεία παρακολούθησης,
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις από παρόχους που είναι μέλη της πρωτοβουλίας αυτορρύθμισης About Ads (http://www.aboutads.info/choices),
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Opt-out της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (http://optout.networkadvertising.org/) ή της σελίδας http://www.youronlinechoices.com/de/ για να εμποδίσετε την παρακολούθηση.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπού μας εάν αποκλειστούν τα cookies.

8.1 Τεχνικά απαραίτητα cookies

Πολλά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τεχνικά απαραίτητα για να επιτρέπουν στον χρήστη να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν (“cookies συνεδρίας”). Αυτά τα cookies επιτρέπουν, για παράδειγμα, την εισαγωγή αγαθών σε ένα καλάθι ή την είσοδο σε μια προστατευμένη περιοχή. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 (b) του GDPR. Τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με άλλες προσωπικές πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς σκοπούς. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται στο τέλος της αντίστοιχης συνεδρίας του περιηγητή, το αργότερο μετά από επτά ημέρες.


8.2 Cookies funzionali

Χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies για τη βελτίωση της χρηστικότητας. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στα cookies να αναγνωριστούν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και να ρυθμιστούν αυτόματα οι προτιμήσεις και οι επιλογές σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 (f) του GDPR.

8.3 Cookies Web Analytics

Χρησιμοποιούμε cookies για τη δημιουργία προφίλ χρηστών με ψευδώνυμα για σκοπούς web analytics (“cookies ανάλυσης ιστοσελίδων”). Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους επαναλαμβανόμενους χρήστες (κατόχους συσκευών), να αναλύουμε τη συμπεριφορά τους στον ιστότοπό μας, να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να μετράμε την αλληλεπίδρασή τους. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 λιτ. ένα GDPR, δηλαδή η συγκατάθεσή σας. Δεν συνδυάζουμε τα δεδομένα με άλλες προσωπικές πληροφορίες και δεν τα χρησιμοποιούμε για στοχευμένη προσέγγιση μεμονωμένων χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

8.3.1 Google Analytics με λειτουργία ανωνυμοποίησης

Για αυτήν την ανάλυση web χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics, διαχειριζόμενη από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”).

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (τύπος/έκδοση περιηγητή, λειτουργικό σύστημα, URL αναφοράς, όνομα κεντρικού υπολογιστή που ανοίγει (διεύθυνση IP), ημερομηνία και ώρα του αιτήματος του διακομιστή) συνήθως μεταφέρονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Στον ιστότοπό μας, επεκτείναμε το Google Analytics με τον κώδικα “anonymizeIp()” για να εξασφαλίσουμε ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (το ονομάζουμε απόκρυψη IP). Στη συνέχεια, η Google θα μειώσει τη διεύθυνση IP σας στην τελευταία οκτάδα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και εκεί θα συντομευτεί. Η μεταφορά των πληροφοριών σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ καλύπτεται από μια απόφαση καταλληλότητας της Επιτροπής (ΕΚ/2016/4176 της 12ης Ιουλίου 2016 – http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj) βάσει του άρθρου 45 του GDPR, καθώς η Google έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Για τις Υπηρεσίες της Google, δείτε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Google Analytics στο https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

8.3.2 Άλλα cookies

Προσαρμόζουμε συνεχώς την ανάλυση των δεδομένων μας στο διαδίκτυο στις ανάγκες της αγοράς. Επομένως, η χρήση των cookies αλλάζει συνεχώς. Μέσω της ειδοποίησης για τα cookies στον ιστότοπό μας, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα άλλα cookies που χρησιμοποιούνται και τον σκοπό της χρήσης τους.

8.4 Παρακολούθηση cookies για προωθητικούς σκοπούς

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies παρακολούθησης για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης και βασισμένης στα ενδιαφέροντα (“διαφημιστικά cookies”). Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μας με ψευδώνυμο τρόπο. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 λιτ. ένα του GDPR, δηλαδή η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομική βάση για την επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας παραμένει αναλλοίωτη μέχρι την ανάκληση.


Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να τοποθετήσουμε διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας στον ιστότοπό μας και σε ιστότοπους τρίτων (εάν ανήκουν στο δίκτυο διαφήμισής μας). Θα επωφεληθείτε επειδή θα βλέπετε λιγότερες διαφημίσεις που δεν αντανακλούν τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες για να μετρήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε την επιτυχία των καμπανιών μας διαφήμισης.


8.4.1 Διαφημίσεις Google με παρακολούθηση μετατροπών

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο Google Ads με μετατροπή που διαχειρίζεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (“Google”).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία για να τοποθετήσουμε διαφημίσεις στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google ή σε ιστότοπο του δικτύου διαφήμισης της Google χρησιμοποιώντας διαφημίσεις της Google (τα λεγόμενα Google Ads). Ο στόχος μας είναι να ελκύσουμε την προσοχή σας στις προσφορές μας. Η παρακολούθηση μετατροπών μας επιτρέπει να μετρήσουμε την επιτυχία των μεμονωμένων μας διαφημιστικών μέτρων με συγκεκριμένες παραμέτρους (π.χ. εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τον χρήστη).

Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από τη Google, η Google αποθηκεύει ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν έχουν σκοπό να σας αναγνωρίσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης το μοναδικό αναγνωριστικό του cookie, ο αριθμός των εμφανίσεων της διαφήμισης ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και πληροφορίες αποχώρησης (σήμα που ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να κατευθυνθεί).

Αυτά τα cookies βοηθούν τη Google να αναγνωρίσει τον περιηγητή σας. Εάν επισκεφθείτε συγκεκριμένους ιστότοπους στον ιστότοπο ενός πελάτη της Google Ads και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, η Google και ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκατε στον ιστότοπο. Σε κάθε πελάτη της Google Ads ανατίθεται ένα διαφορετικό cookie. Συνεπώς, τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθηθούν μέσω των ιστότοπων των πελατών της Google Ads. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση της διαφήμισης της Google Ads. Λαμβάνουμε στατιστικές αναφορές μόνο από τον συνολικό αριθμό χρηστών που κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση και ανακατευθύνονται σε έναν ιστότοπο με ένα ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Με βάση αυτές τις αναφορές, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα διαφημιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού, ειδικότερα, δεν μ

8.5 HotJar

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που παρέχονται από το HotJar (HotJar Ltd., St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Μάλτα) με την υπηρεσία ανάλυσης "HotJar", συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα αλληλεπίδρασης των επισκεπτών για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Γι' αυτό, μπορεί να αποθηκευτούν κλικ με το ποντίκι, κινήσεις του ποντικιού και κύλισης, καθώς και εισαγωγές από το πληκτρολόγιο.

Το HotJar δεν καταγράφει αυτά τα δεδομένα σε ιστοσελίδες που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα HotJar. Η συλλογή και η αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να διαμαρτυρηθεί οποτεδήποτε και μπορείτε να αποφασίσετε να μην το κάνετε εδώ: https://www.hotjar.com/opt-out. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απενεργοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περιορισμό της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας.

8.6 LinkedIn

Έχουμε ενσωματώσει στοιχεία της LinkedIn Corporation στην ιστοσελίδα μας. Η LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν με υπάρχοντες επαγγελματικούς επαφές και να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές επαφές.

Η εταιρεία που λειτουργεί τη LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική προστασίας δεδομένων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών διαχειρίζεται από τη LinkedIn Ireland, Προβλήματα πολιτικής προστασίας δεδομένων, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει ενσωματωμένα στοιχεία LinkedIn (plug-in), αυτά τα στοιχεία προκαλούν το πρόγραμμα περιήγησής σας να επικοινωνεί με τους διακομιστές της LinkedIn Corporation. Έτσι η LinkedIn Corporation μαθαίνει ότι έχετε επισκεφτεί τη σελίδα μας με τη διεύθυνση IP σας. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Κοινοποιήστε στο LinkedIn" ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο LinkedIn. Αυτό σημαίνει ότι η LinkedIn μπορεί να αναθεωρήσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας στο LinkedIn.

8.7 Facebook, Instagram

Τα plug-in του κοινωνικού δικτύου της Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plug-in της Facebook από το λογότυπο της Facebook ή το κουμπί "Like" ("Μου αρέσει") στην ιστοσελίδα μας. Για μια επισκόπηση των plug-in της Facebook, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Facebook. Τα δεδομένα τα οποία περνάτε στη Facebook συνίστανται στο να γνωστοποιούνται ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας με τη διεύθυνση IP σας. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" ή "Share" ("Κοινοποίηση") ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στη Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Έτσι η Facebook μπορεί να αναθεωρήσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας στη Facebook.

8.8 YouTube

Το YouTube ανήκει και λειτουργεί από τη Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, συνδέεστε με τους διακομιστές του YouTube. Αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνετε τους διακομιστές του YouTube για τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί.

Αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας του YouTube, επιτρέπεται στην YouTube να συνδέσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε, αποσυνδέοντας από τον λογαριασμό σας του YouTube.

ΤΟ ΚΑΛΆΘΙ ΑΓΟΡΏΝ ΣΑΣ (0)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας